G.M. Exhibition Tour Co., Ltd.
942/127 Charn Issara Tower I, 4th Fl., Rama IV Rd., Bangrak, Bangkok 10500
Tel:(662)267 5970 Fax: (662) 267 5975 website: http://www.gmxtour.com

Automechanika Shanghai 2018

AUTOMECHANIKA SHANGHAI 2018


วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561  สนามบินสุวรรณภูมิ                                                         -/-/-

23.00 น.          พร้อมที่สนามบินสุวรรณภูมิ เพื่อเตรียมพร้อม Check-in ณ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4

                        สนามบินสุวรรณภูมิ บริเวณทางเข้าเคาน์เตอร์สายการบินไทย เกาะ  H/J


วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561 กรุงเทพฯ – เซียงไฮ้ : ชมงาน – หอคอยทีวีโทรทัศน์ – หาดไว่ทัน    B/-/D 

01.10 น.            ออกเดินทางสู่เซี่ยงไฮ้ โดยสายการบินไทย TG 662

06.25 น.            ถึงท่าอากาศยานเมืองเซี่ยงไฮ้ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้วพบไกด์ท้องถิ่นรอรับท่านที่ประตูทางออก

                          นำท่านรับประทานอาหารเช้าหลังจากนั้นเดินทางสู่สถานที่จัดงาน เพื่อให้ท่านชมงาน

                          Automechanika 2018 (อิสระอาหารกลางวัน)

17.00 น.            พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย แล้วนำท่านไป รับประทานอาหารค่ำจากนั้น นำท่านขึ้นชมหอคอยทีวีโทรทัศน์

                          หรือ หอไข่มุกหลังจากนั้นพาท่านชมหาดเจ้าพ่อเซี้ยงไฮ้ หรือ หาดไว่ทันซึ่งเป็นต้นกำเนิดอันลือชื่อของตำนาน

                          เจ้าพ่อเซี้ยงไฮ้เป็นถนนที่สวยงามอันดับหนึ่งของเมืองเซี้ยงไฮ้ ความยาว 4 กิโลเมตร และ ยังเป็นสถาปัตยกรรม

                          ที่ได้ชื่อว่า“พิพิธภัณฑ์สิ่งก่อสร้างหมื่นปีแห่งชาติจีน” ถือเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นอีกแห่งของนครเซี้ยงไฮ้

                          แล้วนำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พักโรงแรม Holiday Inn Plaza Wing **** หรือเทียบเท่า


วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561   เซียงไฮ้ : ชมงาน – ถนนนานกิง                                    B/-/D

08.00 น.           รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม นำท่านเดินทางสู่ถานที่จัดแสดงงาน เพื่อให้ท่านชมงาน

                         Automechanika 2018 Shanghai (อิสระอาหารกลางวัน)

17.00 น.           พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย แล้วนำท่านไปรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

                          จากนั้นนำท่านไป ชอปปิ้งถนนหนานจิง เขตชอปปิ้งถนนหนานจิงเริ่มกลายเป็นถนนสายหลัก

                          ในเมืองตามข้อตกลงระหว่างประเทศเพื่อเป็นศูนย์กลางการนำเข้าสินค้าตะวันตก ปัจจุบันได้แบ่งออกเป็น

                          2 ส่วน คือ Nanjing Dong Lu (ถนนหนานจิงตะวันออก และ Nanjing Xi Lu (ถนนหนานจิงตะวันตก)

                          โดยมีสวนสาธารณะประชาชน (Renmin Gongyuan) เป็นจุดกึ่งกลาง สำรวจสถานที่สำคัญทาง

                          ประวัติศาสตร์และส่วนใหม่ๆ ที่แผ่ขยายออกไปบนถนนคนเดินฝั่งตะวันออก ฝั่งตะวันตกจะทันสมัยกว่า

                          เหมาะสำหรับนักชอปจากนั้นนำท่านกลับสู่ที่พัก ณ โรงแรม Holiday Inn Plaza Wing ****  หรือเทียบเท่า


วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม  2561          เซียงไฮ้ : ชมงาน – ชอปปิ้งตลาดเฉิงหวงเมี่ยว –กรุงเทพฯ          B/-/-

08.00 น.           รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม นำท่านเดินทางสู่ถานที่จัดแสดงงาน เพื่อให้ท่านชมงาน

                        Automechanika 2018 Shanghai (อิสระอาหารกลางวัน)         

บ่าย                   นำท่านชอปปิ้งตลาดเฉินหวังเมี่ยว หรือ ตลาดร้อยปีเซี่ยงไฮ้เป็นตลาดเก่าของผู่ตง เมืองเซี่ยงไฮ้

                          อาคารบ้านเรือนบริเวณนี้เป็นสถาปัตยกรรมโบราณ สมัยราชวงศ์หมิงและชิง ตกแต่งสไตล์

                          สถาปัตยกรรมแบบโบราณจีน และเก่ากว่าร้อยปีที่ยังคงความงดงามทั้งร้านขายอาหารร้านขนมพื้น

                          เมืองอาหารขึ้นชื่อของที่นี่คือเสี่ยวหลงเปา อันลือชื่อ และยังมีขายของที่ระลึกต่าง ๆ มากมาย

                          หลังจากนั้น พาท่านเดินทางสู่สนามบินเพื่อเช็คอิน

17.20 น.           ออกเดินทางกลับสุ่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 665

21.15 น.           กลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ**ไม่รวมค่าทิปไกด์ และ ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ

 **โปรแกรมดังกล่าวอาจะเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม


 

 "กลับมา ค้าขายดี กำไรมา”JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
........ใบจองทัวร์งาน........

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่ :
942/127 Charn Issara Tower 4th Floor,
Rama IV Rd., Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500
Tel: 0-2267-5970-4 Fax: 0-2267-5975
Mail to: sue@gmxtour.net
ใบอนุญาติประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/05923