G.M. Exhibition Tour Co., Ltd.
942/127 Charn Issara Tower I, 4th Fl., Rama IV Rd., Bangrak, Bangkok 10500
Tel:(662)267 5970 Fax: (662) 267 5975 website: http://www.gmxtour.com

Furniture China 2018


FURNITURE CHINA 2018

วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561          สนามบินสุวรรณภูมิ                                                           -/-/-

23.30 น.     คณะเดินทางพร้อมที่สนามบินสุวรรณภูมิ เพื่อเตรียมพร้อม Check-in ณ อาคารผู้โดยสาร

                   ขาออกชั้น 4 สนามบินสุวรรณภูมิ บริเวณทางเข้าเคาน์เตอร์สายการบินไทย ROW D

วันอังคารที่ 11 กันยายน 2561          กรุงเทพฯ-เซี่ยงไฮ้ : ชมงาน - หอคอยโทรทัศน์                 B/-/D

00.30 น.     ออกเดินทางสู่เซี่ยงไฮ้ โดยสายการบินไทย เที่ยงบินที่ TG 662

05.45 น.     ถึงท่าอากาศยานเมืองเซี่ยงไฮ้ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว พบไกด์ท้องถิ่นรอรับ

                   ท่านที่ประตูทางออก นำท่านรับประทานอาหารเช้า หลังจากนั้นเดินทางสู่สถานที่จัดงาน

                   Furniture China 2018 (อิสระอาหารกลางวัน)

17.00 น.     พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย แล้วนำท่านรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่าน

                   ลอดอุโมงค์ใต้แม่น้ำหวงผู่ ขึ้นชมหอคอยโทรทัศน์ หรือ หอไข่มุก ที่สูงเป็นอันดับที่ 3 ของโลก

                   มีความสูง 468 เมตร ด้วยกัน (ขึ้นถึงชั้น 236) เพื่อบันทึกภาพนครเซี่ยงไฮ้ แล้วนำท่าน

                   เช็คอินเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม Holiday Inn Plaza Wing **** หรือเทียบเท่า

วันพุธที่ 12 กันยายน 2561     เซี่ยงไฮ้ : ชมงาน - ชอปปิ้งถนนหนานจิง                                     B/L/-

08.00 น.     รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม นำท่านเดินทางสู่สถานที่จัดงานเพื่อให้ท่านชมงาน

                    Furniture China 2018 (อิสระอาหารกลางวัน)

17.00 น.     พร้อมกัน ณ จุดหมาย แล้วนำท่านไปรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้น

                   นำท่านไปชอปปิ้ง ถนนหนานจิง เขตชอปปิ้งถนนหนานจิงเริ่มกลายเป็นถนนสายหลัก

                   ในเมืองตามข้อตกลงระหว่างประเทศเพื่อเป็นศูนย์กลางการนำเข้าสินค้าตะวันตก

                   ปัจจุบันได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ Nanjing Dong Lu (ถนนหนานจิงตะวันออก) และ

                  Nanjing Xi Lu (ถนนหนานจิงตะวันตก) โดยมีสวนสาธารณะประชาชน (Renmin Gongyuan)

                  เป็นจุดกึ่งกลาง สำรวจสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และส่วนใหม่ ๆ ที่แผ่ขยายออกไป

                  บนถนนคนเดินฝั่งตะวันออก ฝั่งตกวันตกจะทันสมัยกว่า เหมาะสำหรับนักชอแ

                  จากนั้นนำท่านกลับสู่ที่พัก ณ โรงแรม Holiday Inn Plaza Wing **** หรือเทียบเท่า

วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561     เซี่ยงไฮ้ : ชมงาน - ชอปปิ้งตลาดเฉิงหวงเมี่ยว -  กรุงเทพฯ    B/L/-

08.00 น.     รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม นำท่านเดินทางสู่สถานที่จัดงานเพื่อให้ท่านชมงาน

                    Furniture China 2018 (อิสระอาหารกลางวัน)

บ่าย              นำท่านชอปปิ้งตลาดเฉินหวงเมี่ยว หรือ ตลาดร้อยปีเซี่ยงไฮ้ เป็นตลาดเก่าของผู่ตง

                     เมืองเซี่ยงไฮ้ อาคารบ้านเรือนบริเวณนี้เป็นสถาปัตยกรรมโบราณ สมัยราชวงศ์หมิงและชิง

                     ตกแต่งสไตล์ สถาปัตยกรรมโบราณจีน และเก่ากว่าร้อยปีที่ยังคงความงดงามทั้งร้าน

                     ขายอาหารร้านขนมพื้นเมืองอาหารขึ้นชื่อของที่นี่คือ เสี่ยวหลงเปา อันลือชื่อ และยังมี

                     ขายของที่ระลึกต่าง ๆ มากมายหลังจากนั้น พาท่านเดินทางสู่สนามบินเพื่อเช็คอิน

17.25 น.       ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 665

21.00 น.       กลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ** โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

*** ราคานี้ไม่รวมทิปไกด์ 80 หยวน/คน/ท่าน และ ทิปคนขับรถ 80 หยวน/คน/ท่าน" กลับมา ค้าขายดี กำไรมา "

                   

........ใบจองทัวร์งาน........

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่ :
942/127 Charn Issara Tower 4th Floor,
Rama IV Rd., Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500
Tel: 0-2267-5970-4 Fax: 0-2267-5975
Mail to: sue@gmxtour.net
ใบอนุญาติประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/05923