G.M. Exhibition Tour Co., Ltd.
942/127 Charn Issara Tower I, 4th Fl., Rama IV Rd., Bangrak, Bangkok 10500
Tel:(662)267 5970 Fax: (662) 267 5975 website: http://www.gmxtour.com

Euro BLECH 2018
วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2561         กรุงเทพฯ – แฟรงค์เฟิร์ท                                       -/-/-

21.00                  พบเจ้าหน้าที่ GM พร้อมบริการท่านที่ เคาน์เตอร์สายการบินไทย D 8-10 สนามบินสุวรรณภูมิ

23.45                  บินตรงสู่แฟรงค์เฟิร์ทประเทศเยอรมันนี เที่ยวบิน TG 920

วันอังคารที่ 23 ตุลาคม  2561     แฟรงค์เฟิร์ท – แฮนโนเวอร์ : ชมงาน                   B/-/D

06.00                  ถึงท่าอากาศยาน เมืองแฟรงค์เฟิร์ท ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นบริการรถโค้ชสู่ที่จัดงาน

                              (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมงรวมแวะรับประทานอาหารเช้าระหว่างทาง)

จากนั้น                     อิสระให้ท่านชมงาน EUROBLECH 2018 ตลอดวัน  (อิสระอาหารกลางวัน)

18.00                  พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ เพื่อนำท่านรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร นำท่านเช็คอินเข้าที่พัก

                                ณ โรงแรม MERCURE ATRIUM BRAUNSCHWEIG ****  หรือ เทียบเท่า

วันพุธที่ 24 ตุลาคม  2561            แฮนโนเวอร์ : ชมงาน                                       B/-/D

08.00                  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม บริการรถโค้ชสู่สถานที่จัดงานอิสระให้ท่านชมงาน

                              HANNOVER 2018 ตลอดวัน (อิสระอาหารกลางวัน)

18.00                  พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ เพื่อนำท่านรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

                                นำท่านกลับสู่ที่พักโรงแรม MERCURE ATRIUM BRAUNSCHWEIG ****  หรือ เทียบเท่า

วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561       แฮนโนเวอร์ : ชมงาน                                       B/-/D

08.00                  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม บริการรถโค้ชสู่สถานที่จัดงานอิสระให้ท่านชมงาน

                              HANNOVER 2018 ตลอดวัน (อิสระอาหารกลางวัน)

18.00                  พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ เพื่อนำท่านรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

                                นำท่านกลับสู่ที่พักโรงแรม MERCURE ATRIUM BRAUNSCHWEIG ****  หรือ เทียบเท่า

วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม  2561             แฮนโนเวอร์ : ชมงาน – แฟรงค์เฟิร์ท – กรุงเทพฯ     B/L/-

เช้า                          รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม นำท่านเดินทางสู่เมือง ฮาล์มเมิน(HAMELN)

    เมืองแห่งตำนาน THE PIED PIPER OF HAMELIN ซึ่งได้รัยการบันทึกโดย

    พี่น้องตระกูลกริมม์ บอกเล่าเรื่องราวของวินาศภัยอันแปลกประหลาดครั้งหนึ่ง

    ที่เคยเกิดขึ้นในเมืองแห่งนี้ในปี 1284 เมืองฮาเมิน หรือ เมืองฮาเมลิน

    ประสพภัยจากการระบาดอย่างหนักของหนูจำนวนมาก วันหนึ่งชายผู้หนึ่งอ้างว่า

    เป็นนักจับหนูเข้ามาหาชาวเมืองและยื่นทางออกให้ชาวเมือง และสัญญาว่าจะจ่ายค่าจ้างให้หากงานสำเร็จ

   

    แต่ในที่สุดกลับเบี้ยวค่าจ้าง ภายหลังงานสำเร็จจากนั้นชายหนุ่มได้กลับมาในวันหนึ่ง พร้อมกับพาลูกหลาน


    ของชาวเมืองกว่า 130 คนตามออกไปด้วยมนต์ปี่ของเขา ในขณะที่พ่อแม่ของพวกเขาอยู่ในโบสถ์ ซึ่งทั้งหมด


    ไม่ได้กลับมาอีกเลยสิ่งที่น่าสนใจ คือ เมืองเก่าที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ ทั้งยังบ้านเรือนอีกหลาก


    หลายซึ่งสร้างในสไตล์ Weser Renaissance และชมลานแสดงกลางแจ้งของตำนาน The Pied Piper


    และการแสดงประกอบดนตรี “RATS” ตั้งอยู่ ณ Terrace Of Hochzeitshaus-Terrace ซึ่งจะมีการ


    แสดงในช่วงฤดูร้อน เดือน พ.ค. – ก.ย. ทุกปี ให้ท่านชมเมืองอันงดงามน่ารัก ตามรอยเท้า ‘หนู’

    ไปรอบ ๆ เมือง เฉกเช่นนักท่องเที่ยวกว่าล้านคนที่ได้มาตามรอยหนูนี้แล้ว 

เที่ยง                       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

   จากนั้นเดินทางสู่เมืองแฟรงค์เฟิร์ท ผ่านเมืองคาสเซิลล์ (KASSEL) บ้านเกิดของพี่น้องกริมม์ที่มีชื่อเสียง


   ผู้เขียนเทพนิยายมากมายที่ DISNEY ได้นำมาผลิต ปัจจุบันบ้านของพวกเขาได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์


   ที่มีผลานที่หน้าสนใจมากมาย พี่น้องกริมม์ ประพันธ์นิทานกว่า 200 เรื่องในช่วงกว่า 30 ปีที่พวกเขาอาศัย


   อยู่ในเมืองนี้ ซึมซับถึงมนต์เสน่ห์ของโลกแหงเทพนิยายและตำนานต่าง ๆ ก่อนจะแวะถ่ายรูปกับ


   HERCULES MONUMENT สัญลักษณ์อันโดดเด่นอีกแห่งหนึ่งประจำเมืองนี้


   จากนั้นเดินทางสู่สนามบินแฟรงค์เฟิร์ท เพื่อเตรียมพร้อมเช็คอิน ณ ท่าอากาศยาน

17.00                 ถึงสนามบินแฟรงค์เฟิร์ท เช็คอิน

20.40 น.                ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ เที่ยวบิน TG 927


วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561                  กรุงเทพฯ                                      -/-/-


16.10                   ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

**ไม่รวมค่าทิปไกด์ และ ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ


 **โปรแกรมดังกล่าวอาจะเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม


 


 


 กลับมา ค้าขายดี กำไรมา”


JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ........ใบจองทัวร์งาน........

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่ :
942/127 Charn Issara Tower 4th Floor,
Rama IV Rd., Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500
Tel: 0-2267-5970-4 Fax: 0-2267-5975
Mail to: sue@gmxtour.net
ใบอนุญาติประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/05923