G.M. Exhibition Tour Co., Ltd.
942/127 Charn Issara Tower I, 4th Fl., Rama IV Rd., Bangrak, Bangkok 10500
Tel:(662)267 5970 Fax: (662) 267 5975 website: http://www.gmxtour.com

Automechanika 2018


วันอังคารที่ 11 กันยายน 2561            กรุงเทพฯ – แฟรงค์เฟิร์ท                                                                                -/-/-


21.00 น.          คณะผู้เดินทาง พบเจ้าหน้าที่ GMX เคาน์เตอร์สายการบินไทย ROW D 8- 10

                         อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 4 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พบเจ้าหน้าที่บริษัทฯ

                         คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวก ด้านสัมภาระ และบัตรที่นั่งขึ้นเครื่อง     

23.45 น..         บินตรงสู่แฟรงค์เฟิร์ท เที่ยวบิน TG920              


วันพุธที่ 12 กันยายน 2561                  แฟรงค์เฟิร์ท – ชมงาน Automechanika                                               B/-/D


06.00 น.        ถึงท่าอากาศยาน เมืองแฟรงค์เฟิร์ท ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว

                       รับกระเป๋า สัมภาระเรียบร้อยแล้ว พบไกด์ท้องถิ่นรอรับท่านที่                         

                       ประตูทางออก นำท่านเดินทางรับประทานอาหารเช้า ก่อนนำท่าน

                       เดินทางสู่สถานที่จัดงานเพื่อเข้าชมงาน Automechanika  2018 ตลอดวัน 

                       อิสระให้ท่านชมงาน Automechanika 2018 (Business Time Wholeday) อิสระอาหารกลางวัน

17.00 น.        พร้อมที่ ณ จุดนัดพบ แล้วนำท่านรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

                       หลังอาหาร นำท่านเดินทางเช็คอินเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม H+ Hotel Darmstadt หรือ เทียบเท่า


วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561       แฟรงค์เฟิร์ท – ชมงาน Automechanika                                               B/-/D


08.00 น.        รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม บริการรถโค้ชสู่สถานที่จัดงาน

                       อิสระให้ท่าน ชมงาน Automechanika 2018 (Business time whole day) อิสระอาหารกลางวัน      

18.00 น.        พร้อมที่ ณ จุดนัดพบ แล้วนำท่านรับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคาร 

                       หลังอาหาร นำท่านกลับสู่ที่พัก ณ โรงแรม  H+ Hotel Darmstadt หรือ เทียบเท่า


วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561                 แฟรงค์เฟิร์ท – ชมงาน Automechanika                                             B/-/D


08.00 น.       รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม บริการรถโค้ชสู่สถานที่จัดงาน 

                      อิสระให้ท่าน ชมงาน Automechanika 2018 อิสระอาหารกลางวัน (Business time whole day)

18.00 น.       พร้อมที่ ณ จุดนัดพบ แล้วนำท่านรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

                      หลังอาหาร นำท่านเดินเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม H+ Hotel Darmstadt หรือ เทียบเท่า


วันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2561                 ไฮเดลเบิร์ก – แฟรงค์เฟิร์ท – ช็อปปิ้ง - กรุงเทพฯ                              B/-/D


08.00 น.       รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

                      นำท่านเดินทางสู่เมืองไฮเดิลแบร์คเป็นเมืองในรัฐบาเดิน-เวือร์ทเทิมแบร์ค ประเทศเยอรมนี

                      ตั้งอยู่บนแม่น้ำเน็คคาร์ทางตะวันตก เฉียงใต้ของประเทศ เมืองไฮเดิลแบร์คตั้งอยู่ทางทิศใต้ของนครแฟรงก์เฟิร์ตไปราว 

                      78 กิโลเมตร ไฮเดิลแบร์คเป็นเมืองใหญ่อันดับห้าในรัฐบาเดิน-เวือร์ทเทิมแบร์ค มหาวิทยาลัยไฮเดิลแบิร์ค

                      ซึ่งสถาปนาขึ้นในปีค.ศ. 1386 เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่และได้รับการยอมรับที่สุดของยุโรป

                      และยังมีสถาบันวิจัยที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติมากมายตั้งอยู่ในเมืองแห่งนี้ อาทิ สมาคมมักซ์พลังค์

                      ทำให้เมืองแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นเมืองมหาวิทยาลัย ประชากรกว่าหนึ่งในสี่เป็นนักศึกษา นอกจากนี้

                      อาคารสิ่งก่อสร้างในเมืองยังก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรมศิลปะจินตนิยม (Romanticism) และบารอก (Baroque)

                     ทำให้ไฮเดิลแบร์คถูกขนานนามว่าเป็น "เมืองโรแมนติก"

12.00 น.       รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร 

                      นำท่านเดินทางสู่แฟรงค์เฟิร์ท อิสระให้ท่านช็อปปิ้งตามอัธยาศัย

16.30 น.       พบกัน ณ จุดนัดหมาย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบิน แฟรงค์เฟิร์ท เพื่อเตรียมพร้อมเช็คอิน

20.40 น.       ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ เที่ยวบิน TG923     


วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2561              กรุงเทพฯ                                                                                        -/-/-


12.30 น.        เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ด้วยความสวัสดิภาพ


 

**ไม่รวมทิปไกด์ ท่านละ 2 ยูโร / วัน / ท่าน และ ไม่รวมทิปคนขับรถท่านละ 2 ยูโร / วัน / ท่าน


**โปรแกรมดังกล่าวอาจะเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม


 

“กลับมาค้า ขายดี กำไรมา”


ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ


 


........ใบจองทัวร์งาน........

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่ :
942/127 Charn Issara Tower 4th Floor,
Rama IV Rd., Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500
Tel: 0-2267-5970-4 Fax: 0-2267-5975
Mail to: sue@gmxtour.net
ใบอนุญาติประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/05923