G.M. Exhibition Tour Co., Ltd.
942/127 Charn Issara Tower I, 4th Fl., Rama IV Rd., Bangrak, Bangkok 10500
Tel:(662)267 5970 Fax: (662) 267 5975 website: http://www.gmxtour.com

CeMAT 2017


          วันอังคารที่ 31 ตุลาคม  2560             กรุงเทพฯ – สุวรรณภูมิ                                           -/-/-

             22.00 น.           พร้อมที่สนามบินสุวรรณภูมิ เพื่อเตรียม Check-in ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4

                                      สนามบินสุวรรณภูมิ บริเวณทางเข้าเคาน์เตอร์สายการบินไทย ROW D 8-12

                                      พบกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกในการเดินทางในการติดแท็คกระเป๋า

          วันพุธที่ 1 พฤศจิกายนยน 2560       กรุงเทพฯ – เซี่ยงไฮ้ : ชมงาน – กายกรรมเซี่ยงไฮ้        -/-/D

             01.01 น.           ออกเดินทางสู่เซี่ยงไฮ้ โดยสายการบินไทย TG662

             05.45 น.           ถึงท่าอากาศยานเมืองเซี่ยงไฮ้ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว พบไกด์ท้องถิ่นรอรับท่านที่

                                     ประตูทางออก นำท่านไปรับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตราคาร นำท่านเดินทางสู่สถานที่จัด

                                     แสดงงานเพื่อให้ท่านชมงาน CBST 2017 (อิสระอาหารกลางวัน)

             17.00 น.          พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย แล้วนำท่านไปรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่าน

                                     ชมกายกรรมตระกาลตา ที่ทุ่มทุนสร้างกว่า 100 ล้านหยวน แล้วนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรมแล้ว

                                     นำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พักโรงแรม Holiday Inn Shanhai  ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า พักผ่อน

                                     ตามอัฒธยาสัย

           วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายนยน 2560 ชมงาน – หอคอยทีวีโทรทัศน์                                    B/-/D

              08.00 น.           รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม นำท่านเดินทางสู่สถานที่จัดแสดงงาน เพื่อให้ท่านชมงาน

                                CBST 2017 (อิสระอาหารกลางวัน)

              17.00 น.           พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย แล้วนำท่านไปรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตราคาร จากนั้นนำท่าน

                                       ลอดอุโมงค์ใต้น้ำหวงผู่หอคอยทีวีโทรทัศน์ หรือ หอไข่มุก ที่สูงเป็นอันดับที่ 3 ของโลก มีความ

                                       สูง 468 เมตรด้วยกัน (ขึ้นถึงชั้น 236) เพื่อบันทึกภาพนครเซี่ยงไฮ้ แล้วนำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่

                                       พัก โรงแรม Holiday Inn Shanhai  ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัฒธยาสัย


            วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายนยน 2560   วัดพระหยกขาว – สวนอวี้หยวน – ช้อปปิ้ง – กรุงเทพฯ   B/L/-

               08.00 น.           รับประทานอาหาร ณ โรงแรม นำท่านไปนมัสการวัดพระหยกขาวพระพุทธรูปหยกขาวที่

                                        อัญเชิญมาจากประเทศพม่าในปี ค.ศ.1881 และเป็น 1 ใน 5 องค์ พระพุทธรูปหยกขาวที่

                                        ประดิษฐานอยู่ในประเทศจีน แล้วนำท่านชมความงานของสวนอวี้หยวน ซึ่งเป็นสวนที่จัดแบบ

                                        จีนที่เหลืออยู่เพียงแห่งเดียวในเซี่ยงไฮ้ เดิมเป็นสวนของอดีตผู้ว่าของมณฑลเสฉวน ที่นำเงิน

                                        จากการฉ้อราษฎร์บังหลวงมาสร้างเพื่อต้องการเอาใจบุพการี แต่กรรมตามทัน เมื่อสวนยัง

                                        สร้างไม่เสร็จ พ่อและแม่ก็เสียชีวิตเสียก่อน ครั้นพอสวนนี้สร้างเสร็จสมบูรณ์ ตนก็เสียชีวิตโดย

                                        ไม่มีโอกาสได้ชื่นชม สุดท้ายก็ตกทอดแก่ผู้เป็นบุตร ต่อมา บุตรคนนี้ได้นำสวนไปใช้เดิมพัน

                                        และก็เสียพนันสวนแห่งนี้ไป จนกระทั่งเหลือพื้นที่เพียง 1 ใน 5 ส่วนของพื้นที่ที่มีทั้งหมด

               เที่ยง                 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตราคาร

               บ่าย                  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานเซี่ยงไฮ้ เพื่อเตรียมพร้อมเช็คอิน

               17.25 น.           ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยเที่ยวบิน TG665

               21.00 น.           กลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ


**โปรแกรมและอาหารดังกล่าวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงสภาพอากาศแล้วลูกค้าเป็นสำคัญ

**ยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นที่จีนและคนขับรถ 20 หยวน/วัน/คน“ กลับมา ค้าขายดี กำไรมา “

ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ

(*** กรุ๊ปออกเดินทางได้ตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป ***)


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


              อัตราค่าบริการ (พักห้องคู่)  ท่านละ     xxxx             บาท (รวม TAX แล้ว)

             พักเดี่ยวเพิ่ม                                  xxxx              บาท/ท่านละ

             หมายเหตุ : เนื่องจากปัจจุบันราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในตลาดโลก มีการปรับตัวขึ้นสูงอย่างต่อเนื่อง

                             ทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมัน (Fuel Surcharge) เพิ่มตามที่สาย การบิน     

                             เรียกเก็บจริง


             อัตรานี้รวม

  • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ โดยการบินไทย

  • ค่ารถบัสปรับอากาศรับ – ส่ง ตามที่ระบุในรายการ

  • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ

  • มัคคุเทศก์ท้องถิ่น นำเที่ยวจีน

             อัตรานี้ไม่รวม

  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ

  • ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ 20 หยวน / วัน / คน

  • ไม่แจกกระเป๋าเดินทาง

  • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %


             หมายเหตุ ** บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสม บริษัทไม่

                สามารถรับผิดชอบค่าเสียหายกรณีเกิดเหตุจำเป็นหรือเหตุสุดวิสัย อันเนื่องจากภัยธรรมชาติ การล่าช้า หรือยก

                เลิกของสายการบิน การนัดหยุดงาน ปัญหาการเมือง การจลาจล การปฏิเสธการเข้าเมือง ฯลฯ ราคาทัวร์เป็น

                แบบเหมาจ่าย หากท่านยกเลิกรายการใด ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินในส่วนที่ขาดหายไป


                *** ราคาทัวร์นี้ ไม่มีราคาเด็ก ซึ่งราคาทัวร์ดังกล่าวอาจจะเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากสภาวะน้ำมันโลกที่มีการ

                     ปรับราคาสูงขึ้น ทำให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้นในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์

                     เก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่ม


 

             เงื่อนไขการจองทัวร์ เมื่อท่านตกลงเดินทางตามโปรแกรมที่ท่านเลือกเดินทางโดยได้ศึกษารายละเอียดการ

                เดินทางและเงื่อนไขการบริการแล้ว เพื่อเป็นการยืนยันการเดินทาง ท่านต้องชำระเงินค่าจอง ค่าทัวร์ ตามที่ระบุ

                ในโปรแกรมการเดินทาง โดยวิธี ดังนี้

                1.เมื่อท่านตกลงเดินทางกับทางบริษัทฯ ต้องชำระเงินค่าจองทัวร์ / แพ็คเก็จทัวร์ ขั้นต่ำ ตามที่โปรแกรมระบุ 

                หรือชำระเต็มจำนวน โดยโอนบัญชีธนาคารตามที่ระบุไว้แล้ว Fax.ใบโอนเงินพร้อมระบุเบอร์โทรติดต่อ, เบอร์

                Fax หรือ อีเมล์ของท่าน มาที่ 02-267-5975 ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบเสร็จรับเงินกลับไปยังท่าน

                2.ชำระเงินหรือค่าทัวร์ก่อนการเดินทาง 15 วัน หรือตามที่ระบุในโปรแกรมโดยโอนเข้าบัญชีเช่นกันและท่านจะ

                ได้รับใบเสร็จรับเงินและแจ้งยืนยันการเดินทาง Fax กลับไปยังท่าน

                3.เมื่อออกเดินทางไปกับคณะแล้ว หากท่านงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือ

                ว่าท่านสละสิทธิ์ บริษัทฯ ไม่สามารถคืนค่าบริการบางส่วน หรือทั้งหมด ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

                4.ยกเลิกการเดินทาง

             - ยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าจอง/ค่าทัวร์ทั้งหมด

             - ยกเลิกการเดินทางก่อน 15 วันขึ้นไป เรียกเก็บค่าใช้จ่าย 30% ของราคาทัวร์

             - ยกเลิกการเดินทาง ภายใน 7-14 วันก่อนเดินทาง เรียกเก็บค่าใช้จ่าย 50-70% ของราคาทัวร์

               หรือขั้นต่ำตามราคาที่บริษัทแจ้ง

             - ยกเลิกการเดินทาง ก่อน 1-6 วัน ก่อนเดินทาง ไม่มีการคืนค่าทัวร์บางส่วน หรือทั้งหมด ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

                ยกเว้น** รายการทัวร์โปรโมชั่นหรือเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุดต่อเนื่อง ให้ถือเอาเงื่อนไขที่ระบุในโปรแกรม

                การเดินทางนั้น ๆกรุณาศึกษาอ่านรายละเอียดเงื่อนไขการบริการ ในโปรแกรมทุกครั้ง

                5.กรณียกเลิกการเดินทางสำหรับทัวร์ช่วงเทศกาล สงกรานต์ ปีใหม่ วันหยุดต่อเนื่อง ก่อนการเดินทาง 30 วัน  

                บริษัทฯไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ค่าจองทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนทุกกรณี

                6.ทัวร์ต่างประเทศ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าประเทศ หรือออกนอกประเทศ บริษัทฯไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์

                บางส่วน หรือทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น


             หมายเหตุ ** กรุณาศึกษารายละเอียดโปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยว เงื่อนไขการให้บริการและหมายเหตุ

                ก่อนทำการจองทัวร์ และบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขการบริการและยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขแล้ว

........ใบจองทัวร์งาน........

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่ :
942/127 Charn Issara Tower 4th Floor,
Rama IV Rd., Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500
Tel: 0-2267-5970-4 Fax: 0-2267-5975
Mail to: sue@gmxtour.net
ใบอนุญาติประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/05923