G.M. Exhibition Tour Co., Ltd.
942/127 Charn Issara Tower I, 4th Fl., Rama IV Rd., Bangrak, Bangkok 10500
Tel:(662)267 5970 Fax: (662) 267 5975 website: http://www.gmxtour.com

ANUGA 2017

The world´s leading food fair for the retail trade and the food service and catering market


      วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 กรุงเทพฯ - แฟรงค์เฟิร์ท                                           - / - / -             

      21.00 น     คณะผู้เดินทางพบเจ้าหน้าที่ GMX เคาน์เตอร์สายการบินไทย ROW D 8-10

                      อาคารผู้โดยสารขาออกชั้นที่ 4 ประตู 4 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พบเจ้าหน้าที่บริษัทฯ

                      คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวก ด้านสัมภาระ และบัตรที่นั่งขึ้นเครื่อง

      23.45        บินตรงสู่แฟรงค์เฟิร์ท เที่ยวบิน TG920

      วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2560 แฟรงค์เฟิร์ท - ชมงาน ANUGA 2017                        B / - / D             

      06.10 น     ถึงท่าอากศยาน เมืองแฟรงค์เฟิร์ท ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเดินทาง

                      โดยรถบัสสู่โคโรญจน์ เพื่อเข้างาน ANUGA 2017 ที่ Koeln Messe ระหว่างทางแวะ

                      รับประทานอาหารเช้า จากนั้นอิสระให้ท่าน ชมงาน ANUGA 2017 อิสระอาหารกลางวัน

                      (Business time whole day)

      18.00        พร้อมที่ ณ จุดนัดพบ แล้วนำท่านรับประทานอาหารค่ำ แล้วเช็คอินเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม

      วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2560 โคโลญจน์ - ชมงาน ANUGA 2017                       B / - / D             

      08.00 น     รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม บริการรถโค้ชสู่สถานที่จัดงาน อิสระให้ท่าน

                      ชมงาน ANUGA 2017 อิสระอาหารกลางวัน (Business time whole day)

      18.00        พร้อมที่ ณ จุดนัดพบ แล้วนำท่านรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตราคาร

                      นำท่านกลับสู่ที่พัก ณ โรงแรม

      วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560 โคโลญจน์ - ชมงาน ANUGA 2017                         B / - / D             


      08.00 น     รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม บริการรถโค้ชสู่สถานที่จัดงาน อิสระให้ท่าน

                      ชมงาน ANUGA 2017 อิสระอาหารกลางวัน (Business time whole day)

      18.00        พร้อมที่ ณ จุดนัดพบ แล้วนำท่านรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตราคาร

                      นำท่านกลับสู่ที่พัก ณ โรงแรม

      วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560 บ๊อบพาร์ด - แฟรงค์เฟิร์ท - กรุงเทพฯ                    B / L / -             

      08.00 น     รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

      09.00 น     นำท่านเดินทางสู่เมืองบ๊อบพาร์ด เมืองสำคัญสำหรับจัดงานเทศกาลประจำปี

                      ริมฝั่งแม่น้ำไรน์ที่มีความยาวทั้งหมด 1,320 กิโลเมตร มีความยาวเป็นอันดับสามของ

                      ทวีปยุโรปยังคงรักษาความเป้นเอกลักษณ์ ทั้งด้านประวัติศาสตร์และทางด้านจิตใจ

                      ของชาวเยอรมัน เมืองนี้เป็นศูนย์กลางการผลิตไวน์ที่ใหญ่ที่สุดบนแม่น้ำไรน์ตอนกลาง

                      นำท่านล่องเรือชมความงดงาม เรื่องราวของปราสาทจากยุคโรมัน

      เที่ยง         รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตาคาร 

                      จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองแฟรงค์เฟิร์ต นำท่านชมศูนย์กลางการพาณิชย์

                      ขนาดใหญ่ผ่านชมย่านธุรกิจการค้า อดีตอันยิ่งใหญ่ของการตั้งถิ่นฐานริมฝั่งแม่น้ำไรน์

                      ถูกบันทึกไว้เมื่อปี 794 เข้าสู่บริเวณจัตุรัสโรเมอร์ ที่ตั้งของศาลากลางจังหวัดแฟรงค์เฟิร์ต

                      ความที่สำคัญของที่แห่งนี้มีเดอะไคเซอร์ซาลหรือห้องจักพรรดิที่มีการฉลองพิธีการ

                      สวมมงกุฎอันยิ่งใหญ่ตรงกลางจัสตุรัสเป็นน้ำพุแห่งความยุติธรรมด้านหน้าเป็นบ้านโครงไม้

                      สมัยกลางที่ได้รับการบูรณะแล้ว โบสถ์พอลถือเป็นรัฐสภาแห่งแรกของเยอรมนี

                      มีเวลาให้ท่านเดินเล่นช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

      16.30 น     พร้อมกัน ณ จุุดหมาย เดินทางสู่สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต เพื่อเตรียมพร้อมเช็คอิน

      20.40 น     ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ เที่ยวบิน TG923

      วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560 กรุงเทพมหานคร                                    B / L /  -                           

      12.30 น     เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ด้วยความสวัสดิภาพ


             ----------------------------------------------------------------------------------------                 

........ใบจองทัวร์งาน........

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่ :
942/127 Charn Issara Tower 4th Floor,
Rama IV Rd., Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500
Tel: 0-2267-5970-4 Fax: 0-2267-5975
Mail to: sue@gmxtour.net
ใบอนุญาติประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/05923